bestyrelse

& vedtægter

Tirsdag den 8. november 2022 stiftedes Foreningen Vandværket.

Foreningen Vandværket blev oprettet af Køge Kunstforening og Foreningen KeramikVærket på en stiftende generalforsamling 8. september 2022. De to foreninger har foreløbig stået for at foreslå kandidaterne til bestyrelsen.
 
 
Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 12. marts 2024 består af:
 
Gitte Dyrløv, formand
T: 22 30 03 43 / E: gd@khs.dk

Torben Jantzen, næstformand
T: 28 15 26 96 / E: torben@aogj.dk

Ulla Christophersen, kasserer

Kirsten Skaaning

Anette Kaae-Bødker (KeramikVærket)

Linda Skjoldborg Lindahl (KeramikVærket).

 
Revisor og revisorsuppleant: 

Klaus B. Petersen, revisor

Preben Berg, revisor.

Bestyrelsen for Foreningen Vandværket: Gitte Dyløv, formand, Torben Jantzen, næstformand, Marianne Hauerslev, sekretær, Kirsten Skaaning, Mette Jorsø, John Nørbjerg og Bjarne Kure, revisor

Foreningen Vandværkets allerførste bestyrelse på den stiftende generalforsamling tirsdag 8. november 2022.
På billedet ses fra venstre advokat Birgit Thrusholm, sekretær Marianne Hauerslev, Mette Jorsø, revisor Bjarne Kure, John Nørbjerg, næstformand Torben Jantzen og Kirsten Skaaning. Fotoet er taget af formand Gitte Dyløv.

Vedtægter for Foreningen Vandværket:
Seneste opdaterede vedtægter godkendt på ordinære generalforsamling 12. marts 2024.§ 1.
Navn og adresse
Foreningen Vandværket vil opbygge, drive og koordinere kunstrum og kreative værksteder i Køge kommune på det nedlagte vandværk, Søndre Allé 6, 4600 Køge.

§ 2.
Formål
Foreningen Vandværket vil skabe rammerne for sociale mødesteder på tværs af alder og kreative interesser ved at lægge rum til:
– kreative værksteder
– udstillinger
– indendørs og udendørs arrangementer.
 

Dette ved at fungere som paraply for de tilknyttede medlemmer / arbejdsgrupper for herigennem at gøre Vandværket og Køge kommune til et kulturelt fyrtårn.

§ 3.
Økonomi og regnskab
Foreningen Vandværkets drift hviler på medlemskontingenter, fondsmidler, donationer, evt. salg af folkeaktier samt evt. tilskud fra Køge Kommune.

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Foreningen Vandværkets bestyrelse fastsætter de nærmere regler og betaling for brug af husets inventar og udstyr.

Stk. 2.
Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor og godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening (Denne begrænsning er alene til intern brug, idet kassereren i forhold til banken har fuldmagt til at disponere alene).

Foreningen Vandværket kan ikke optage lån uden bestyrelsens godkendelse.

§ 4.
Medlemskab og brugerråd
Foreningen Vandværket optager medlemmer, hvis interesse falder inden for Foreningen Vandværkets formål.

Medlemmerne har mulighed for at tilmelde sig de forskellige arbejdsgrupper der er/bliver oprettet.

Bestyrelsen for Foreningen Vandværket tager initiativ til og udarbejder kommissorium for oprettelse af et brugerråd for de aktive medlemmer. Brugerrådet består af et medlem fra hver arbejdsgruppe.

§ 5.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningen Vandværkets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes i marts måned og indkaldes på mail til aktive medlemmer senest 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Alle valg og afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det.

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer der har betalt kontingent til Foreningen Vandværket. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden skal minimum omfatte følgende punkter:
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent og stemmetællere
3.    Formandens beretning
4.    Fremlæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse
5.    Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende år til godkendelse
6.    Fastsættelse af kontingent
7.    Behandling af indkomne forslag
8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og bestyrelsen og offentliggøres senest 8 dage efter.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen med varsel som efter reglerne for den ordinære generalforsamling.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 % af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret dagsorden. I indkaldelsen skal medlemmerne gøres bekendt med den motiverede dagsordens ordlyd.

§ 7.
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmeberettigede og fremmødte medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt.

§ 8.
Bestyrelse
Foreningen Vandværkets bestyrelse består af 5-7 personer.

Af de generalforsamlingsvalgte medlemmer skal mindst 2 være aktive brugere af Vandværkets aktiviteter. Derudover har bestyrelsen mulighed for, at tilknytte fagligt relevante personer der kan spørges til råds ved behov.

Stk. 2.
De valgte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen, 2 medlemmer i de lige år og 3 medlemmer i de ulige år.

Revisor udpeges for 1 år ad gangen.

Stk. 3.
På hver ordinær generalforsamling vælges for 1 år ad gangen, 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fører referat fra bestyrelsesmøderne.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme – eller i dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6.
Bestyrelsen har ansvar for den daglige ledelse, drift og administration.

§ 9
Nedlæggelse af Foreningen Vandværket
Beslutning om nedlæggelse af Foreningen Vandværket kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest seks ugers mellemrum. Begge skal have mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse meddeles Køge Byråd, der træffer beslutning om vandværkets fremtid.

Køge Kommune får eventuelle ubrugte kommunale tilskud retur. Foreningens øvrige aktiver og midler fordeles ifølge generalforsamlingens beslutning til almene, kulturelle formål i Køge kommune.