bestyrelse

& vedtægter

Tirsdag den 8. november 2022 afholdtes den stiftende generalforsamling for Foreningen Vandværket.

Foreningen Vandværket stiftedes af Køge Kunstforening og Foreningen Keramik Køge, der også har udpeget medlemmerne af den første bestyrelse.
 
 
Den konstituerede bestyrelse består frem til generalforsamlingen i marts 2023 af:
 
Gitte Dyløv, formand og kasserer
T: 22 30 03 43 / E: gd@khs.dk

Torben Jantzen, næstformand
T: 28 15 26 96 / E: torben@aogj.dk

Marianne Hauerslev, sekretær

Kirsten Skaaning

Mette Jorsø

John Nørbjerg

Som revisor udpegedes Bjarne Kure.

Bestyrelsen for Foreningen Vandværket: Gitte Dyløv, formand, Torben Jantzen, næstformand, Marianne Hauerslev, sekretær, Kirsten Skaaning, Mette Jorsø, John Nørbjerg og Bjarne Kure, revisor

Foreningen Vandværkets bestyrelse. På billedet ses fra venstre advokat Birgit Thrusholm, sekretær Marianne Hauerslev, Mette Jorsø, revisor Bjarne Kure, John Nørbjerg, næstformand Torben Jantzen og Kirsten Skaaning. Fotoet er taget af formand Gitte Dyløv.

Vedtægter for Foreningen Vandværket:

§ 1.
Navn og adresse
Foreningen Vandværket vil opbygge, drive og koordinere kunstrum og kreative værksteder i Køge kommune på det nedlagte vandværk, Søndre Allé 6, 4600 Køge.
 
§ 2.
Formål
Foreningen Vandværket vil skabe rammerne for sociale mødesteder på tværs af alder og kreative interesser ved at lægge rum til:
– kreative værksteder
– udstillinger
– indendørs og udendørs arrangementer.
 
Dette ved at fungere som paraply for de tilknyttede foreninger i tæt dialog med brugerne for herigennem at gøre Vandværket og Køge kommune til et kulturelt fyrtårn.
 
§ 3.
Økonomi og regnskab
Foreningen Vandværkets drift hviler på de tilknyttede foreningers kontingenter, indsamlede fondsmidler, evt. salg af folkeaktier samt evt. tilskud fra Køge Kommune. Foreningen Vandværkets bestyrelse fastsætter husleje og de nærmere regler for brug af husets inventar og udstyr.
 
Stk. 2.
Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen afleverer hvert år senest 31. marts et godkendt regnskab til Køge Kommune. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.
 
Stk. 3.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000,- kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Foreningen Vandværket kan ikke optage lån uden bestyrelsens godkendelse.
 
§ 4.
Medlemskab og brugerråd
Foreningen Vandværket kan optage foreninger, organisationer og institutioner som medlemmer, hvis deres formål falder inden for Foreningen Vandværkets og såfremt de indstilles af et flertal af bestyrelsens medlemmer.
 
Bestyrelsen for Foreningen Vandværket tager initiativ til at oprette et brugerråd for medlemmerne. Rådet består af et medlem fra hver betalende forening.
 
Stk. 2.
Medlemmer af brugerrådet kan opstille til bestyrelsen. Indtil brugerrådet er etableret arbejder bestyrelsen uden brugerrådets medlemmer.
 
§ 5.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er Foreningen Vandværkets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes i marts måned og indkaldes på mail til medlemmerne af brugerråd og bestyrelse senest 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
 
Alle valg og afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot ét medlem forlanger det.
 
Stemmeberettigede er alle medlemmer af bestyrelsen og brugerrådet. Medlemmer af brugerrådet kan stemme, hvis de har betalt kontingent til Foreningen Vandværket. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Man kan ikke have dobbeltmandat.
 
Dagsorden skal minimum omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
 
Referatet fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og bestyrelsen og offentliggøres senest 8 dage efter.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen med varsel som efter reglerne for den ordinære generalforsamling.
 
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret dagsorden. I indkaldelsen skal medlemmerne gøres bekendt med den motiverede dagsordens ordlyd.
 
§ 7.
Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer.
 
Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt
vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.
 
§ 8.
Bestyrelse
Foreningen Vandværkets bestyrelse består af 5-9 personer.
 
Køge Kunstforening udpeger 2 faste medlemmer i bestyrelsen.
 
Brugerrådet har 2 pladser i bestyrelsen og de 2 bestyrelsesmedlemmer vælges inden generalforsamlingen af Brugerrådets medlemmer.
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor udpeges af bestyrelsen og skal bestå af personer, hvis kvalifikationer skønnes at være relevante for Foreningen Vandværket, og uden at de behøver at være medlem af Brugerrådet eller på anden måde tilknyttet Foreningen Vandværkets medlemsforeninger.
 
Køge Kommune har mulighed for at udpege to medlemmer til bestyrelsen.
 
Stk. 2.
De indstillede bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen, 2 medlemmer i de lige år og 1 medlem i de ulige år.
 
Revisor udpeges for 1 år ad gangen.
 
Stk. 3.
Den første bestyrelse udpeges ved foreningens stiftelse af de stiftende medlemmer. Tilsvarende udpeges revisor. 3 medlemmer af den første bestyrelse udpeges for en periode af 2 år, de øvrige medlemmer af den første bestyrelse udpeges for en periode af 1 år.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fører referat fra bestyrelsesmøderne.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme – eller i dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.
 
Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 
Stk. 6.
Bestyrelsen har ansvar for den daglige ledelse, drift og administration.
 
Bestyrelsen fastsætter husleje og regler for brug af Vandværkets faciliteter.
 
§ 9
Nedlæggelse af Foreningen Vandværket
Beslutning om nedlæggelse af Foreningen Vandværket kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med højest seks ugers mellemrum. Begge skal have mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
 
Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse meddeles Køge Byråd, der træffer beslutning om vandværkets fremtid.
 
Køge Kommune får eventuelle ubrugte kommunale tilskud retur. Foreningens øvrige aktiver og midler fordeles ifølge generalforsamlingens beslutning til almene, kulturelle formål i Køge kommune.